Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Otto

Świadczę profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną,
w szczególności w następujących obszarach

Prawo spółek

• przed utworzeniem spółki: wybór właściwej formy planowanej działalności
• zakładanie spółek: przygotowanie umów spółek, statutów, porozumień wspólników, zgłoszenia do sądu rejestrowego, urzędu skarbowego, urzędu statystycznego, inspekcji pracy, przygotowanie dokumentów założycielskich także dla stowarzyszeń i fundacji
• ponadgraniczne prawo spółek: zakładanie spółek za granicą
i zza granicy, oddziały, córki spółki, joint ventures,
włącznie z obsługą wielojęzyczną (język polski, niemiecki
i angielski)
• bieżąca obsługa spółek: przygotowanie dokumentacji
i przeprowadzanie wszelkich zmian w umowach spółek
i statutach spółek, powoływanie i odwoływanie członków organów spółek
• reprezentacja w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym
• przygotowanie i przeprowadzenie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników
• finansowanie kapitałem własnym, finansowanie kapitałem obcym
• ekspansja: przejęcia, połączenia, utworzenie oddziałów i spółek córek
• restrukturyzacje: pomoc prawna przy łączeniach i przekształceniach formy prawnej
• likwidacja, upadłość, postępowanie naprawcze: przygotowanie dokumentacji i pomoc prawna w postępowaniach, wniosek o ogłoszenie upadłości, negocjacje
w postępowaniach naprawczych

Prawo handlowe i prawo umów
• ramy prawne obrotu gospodarczego: m.in. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, kodeks spółek handlowych
• porady dotyczące przepisów w zakresie obrotu gospodarczego: umowy w obrocie hurtowym i detalicznym, prawo transportowe, prawo dystrybucyjne, itd.
• sporządzanie i opiniowanie umów handlowych
• udział w negocjacjach
• ogólne warunki umów, także na strony internetowe
• wezwania do zapłaty, pomoc w zakresie windykacji należności, mediacje z wierzycielami i dłużnikami, zawieranie ugód pozasądowych
• reprezentacja w postępowaniach sądowych, w tym o zapłatę, odszkodowanie, z tytułu kar umownych, o wykonanie umowy, o stwierdzenie nieważności umowy, itp.

Prawo administracyjne
• reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej
• pozwolenia na działalność regulowaną, zgłoszenia,
koncesje
• znakowanie produktów
• prawo żywnościowe i znakowanie produktów żywnościowych
prawo ochrony środowiska: zintegrowane pozwolenia środowiskowe, przeniesienie pozwoleń środowiskowych, odpowiedzialność za szkody w środowisku, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia dot. odpadów, pozwolenia na emisję gazów i pyłów, itp.
Ich berate und vertrete professionell und umfassend, insbesondere in folgenden Gebieten

Gesellschaftsrechtliche Beratung
• Vorgründungsberatung: Ermittlung der geeigneten Tätigkeitsform
• Gründung: Vorbereitung von Gesellschaftsverträgen und Gesellschaftervereinbarungen, Anmeldungen beim Registergericht, Steueramt, Statistikamt, Arbeitsinspektion, Vorbereitung von Gründungsunterlagen auch für Vereinigungen und Stiftungen
• Grenzüberschreitendes Gesellschaftsrecht: Gründungen im Ausland und aus dem Ausland, Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und Joint-Ventures, einschließlich mehrsprachiger Begleitung (Polnisch, Deutsch, Englisch)
• Begleitung: Vorbereitung der Dokumentation und Durchführung von jelichen Änderungen in Gesellschaftsverträgen, Bestellung und Abberufung der Mitglieder der Gesellschaftsorgane
• Vertretung im Registerverfahren vor dem Landesgerichtsregister (pl: Krajowy Rejestr Sądowy)
• Vorbereitung und Durchführung von ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafterversammlungen
• Finanzierung: Eigenkapitalmaßnahmen, Fremdkapitalmaßnahmen
• Expansion: Übernahmen, Verschmelzungen, Gründung von Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften
• Umstrukturierung: Rechtsberatung bei Verschmelzung und Formänderung
• Insolvenz, Liquidation und Sanierung:
Vorbereitung von Dokumentation und Beratung während des Verfahrens, Insolvenzantrag, Verhandlungen im Sanierungsverfahren

Handelsrechtliche und Vertragsrechtliche Beratung
• Rechtlicher Rahmen der Wirtschaftstätigkeit: Gesetz über die Freiheit der Wirtschaftstätigkeit, Gesetzbuch über Handelsgesellschaften usw.
• Rechtsberatung betr. Vorschriften über den Wirtschaftsverkehr: Handelsverträge im Groß- und Einzelhandel, Transport- und Logistikrecht, Vertriebsrecht usw.
• Erstellung und Begutachtung von Verträgen
• Unterstützung und Begleitung von Vertragsverhandlungen
• Vorbereitung von AGB, auch für Internetseiten
• Vorbereitung von Zahlungsaufforderungen, Unterstützung bei Inkasso, Mediation mit Gläubigern und Schuldnern, Abschluss von außergerichtlichen Vergleichen
• Vertretung in Gerichtsverfahren u.a. betr. Zahlung, Entschädigung, Vertragsstrafen, Vertragserfüllung, Feststellung der Nichtigkeit eines Vertrages, usw.

Verwaltungsrechtliche Beratung
• Vertretung in Verfahren vor Organen der öffentlichen Verwaltung/Behörden
•Tätigkeits- und Betriebserlaubnisse, Anmeldungen und Konzessionen
• Produktkennzeichnung
• Lebensmittelrecht und Lebensmittelkennzeichnung
Umweltrecht: integrierte Umweltgenehmigungen, Übertragung von Umweltgenehmigungen,
Umwelthaftung, Wassergenehmigungen,
Abfallgenehmigungen, Emissionsgenehmigungen,
usw.
Copyright Nazwa.pl